Persoonlijk leiderschap is voor mij onlosmakelijk verbonden met de filosofie van de Levenskunst.
Als tijdens het werken aan een kunstwerk passen we richting, vorm en inhoud steeds weer aan om het nog ‘beter’ te maken. Met als doel: Een plezierig en zinvol leven.
We geven permanent leiding aan ons leven. Levensfases, nieuwe situaties en veranderende omgevingen vragen ons continu om ons aan te passen.

De quote hieronder verwoordt voor mij kernachtig waar het om gaat wanneer je bewust wilt werken aan een ‘plezierig en zinvol’ leven:

Wie zich buigt over de waarde van zijn verlangens, kan misschien ‘worden wie hij is’, dat wil zeggen authentiek. Dat is een stap verder dan controle – zelfbeheer en weten wat je wilt – en gaat over diepgang: weten wat men echt de moeite waard vindt. De meest fundamentele bezinning op onszelf betreft dus het bepalen van onze diepste motivatie, het ontdekken van de sterke waardering die mijn praktisch handelen zal leiden. Daarmee zal ons leven niet langer een gedachteloos toeval zijn maar, als het lukt, een zinvol leven. (Prof. Joep Dohmen. Uit: Levenskunst á la carte, uitgeverij Quist 2013)

De waarde van verlangens bepalen is bepaald niet eenvoudig zoals we merken. Veel van onze verlangens zijn ook sterk afhankelijk van de Ander. En Ik en de Ander leven doorgaans op gespannen voet. We kunnen soms slecht met, maar zeker niet zonder elkaar.
Geluksmomenten worden afgewisseld met zware tijden. Het leven doet ons vaak wankelen.
Opvallend is dat we een grondige reflectie op onszelf doorgaans uit de weg gaan. We laten ons leiden door de opgelegde moraal, de mening en normering van de ander, de waan van de dag en de ruimte in ons hoofd. Bezinning vraagt veel tijd en energie, en biedt een ongewisse uitkomst. Makkelijker is het om ons te laten leiden, dan het stuur in eigen hand te nemen.
Echter, voor een duurzaam zinvol leven is bezinning op en onderzoek naar waar we echt waarde aan hechten essentieel.

Werken aan persoonlijk leiderschap

Om de waarde van onze verlangens te kunnen bepalen moeten we aan het werk. Zoek mensen om je heen die vanuit empathie confronterend zijn, lees boeken, experimenteer, blijf mentaal en fysiek in beweging en blijf je vooral verwonderen. Het resultaat zal zijn dat je steeds scherper krijgt waar het echt voor jou om gaat in het leven. Je komt sterker in je schoenen te staan. Je durft je kwetsbaarder te laten zien waardoor je toegankelijker bent voor anderen. Je neemt het stuur in eigen hand.

Coaching en levenskunst

De cliënten in mijn coachpraktijk komen vrijwel allemaal binnen met een ‘Hoe’ vraag. Hoe kan ik zus of zo doen? Hoe moet ik zus of zo aanpakken? Wanneer ik vervolgens vraag naar het eigen achterliggende verlangen en de waarde die hij/zij er aan hecht, blijft het vaak stil of volgt gestotter. Hun ‘Hoe’ vraag is er vaak een die op korte termijn om een antwoord vraagt. Welke implicaties het antwoord voor henzelf heeft op langere termijn, is in het hoofd van veel coachee’s vaak niet actueel.
Die actualiteit is volgens mij van essentieel belang om bewust inzicht en moed te creëren om overtuigd stappen te maken in de richting die men echt wenst.
Dus niet zonder nadenken proberen te beantwoorden aan wat jij denkt dat anderen van jou verwachten, maar zelfbewust keuzes maken. Ten dienste van jezelf én anderen.
Weet wat je komt brengen in het leven (b.v. tijdens een sollicitatie) maar vooral ook wat je komt halen. Waar kom je enthousiast je bed voor uit? In welke omgeving laat jij graag het ‘beste’ van je zelf zien?

Als coach / mentor, met levenservaring, onafhankelijk maar betrokken, help ik jouw verlangens te ordenen, te verwoorden en te kunnen waarderen. Ik bied je fundamentele ondersteuning tijdens het wankelen.

Hoe staat het met jouw levenskunstwerk?

Wie een waarom heeft om voor te leven, vindt altijd wel een hoe!” (Nietzsche)